تعاون و کارآفرینی

اطلاعات پایه

تعاون و کارآفرینی

  • آموزشی

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان شهید مفتح، روبروی پمپ بنزین ، کوچه ی شهید بخشی موقر، مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی فردا

https://coopration.portal.trade